Föreningens Stadgar

§1

Klubben är en ideell förening som under namnet Oxarna ska verka för att stödja Mariestad BOIS Hockey.

§2

Klubben skall verka för föreningens syften främst genom

 • att i positiv anda verka för ett bra läktarstöd
 • att ordna bussresor till utvalda bortamatcher

och i övrigt efter förmåga stödja BOIS verksamhet

§3

Medlem i klubben är var och en som betalar medlemsavgiften och stöder supporterklubben.

§4

Årsmöte

Klubben håller årligen ordinarie årsmöte under mars månad på tid och plats som bestäms av styrelsen. Extra årsmöte med klubben skall utlysas av styrelsen då denna anser det nödvändigt, revisorerna kräver det eller minst en tredjedel av klubbens medlemmar skriftligen anhåller om det. Vid extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som årsmötet blivit utlyst för. Dessa ärenden skall anges i kallelsen. Tid och plats för årsmötet skall senast 10 dagar i förväg meddelas klubbens medlemmar via anslag i ishallen och meddelande på hemsidan. Den som meddelat sin e-postadress kallas också per mail.

§5

Vid årsmöte skall förekomma:

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,
 2. fråga om mötet behörigen utlysts,
 3. styrelsens verksamhetsberättelse,
 4. revisorernas berättelse,
 5. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,
 6. val av ordförande,
 7. beslut om antalet styrelseledamöter
 8. val av övriga styrelseledamöter,
 9. val av en revisor och en revisorssuppleant,
 10. val av valberedning,
 11. övriga frågor.

§6

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal har mötes-ordföranden utslagsröst, vid personval avgör dock lotten.

§7

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. I styrelsen skall ingå ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett år och kan omväljas. Styrelsen är beslutsmässig då alla dess ledamöter är kallade och minst hälften av dem närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

§8

Styrelsen åligger

 • att planera och driva en verksamhet som gagnar klubben,
 • att kontinuerligt hålla klubbens medlemmar underrättade om sin verksamhet,
 • att föra bok över klubbens ekonomi och dess inventarier, samt
 • att protokollföra alla sammanträden.
 • att i samband med bussresor till bortamatcher se till att deltagarna är medvetna om klubbens resepolicy:

  Den som orsakar skadegörelse eller andra olägenheter är skyldig att själv ersätta chaufför eller bussbolag för de kostnader som orsakas av detta.

  Varje resenär resenär är skyldig att se till att bussen lämnas i städat skick. Var och en städar efter sig och ansvarar för att bussen är i av chauffören godkänt skick.

  Resenär som uppträder störande och olämpligt mot medpassagerare eller chaufför tilldelas varning. Efter två varningar kan styrelsen besluta om avstängning för viss tid. Vid svårare fall kan avstängning ske med omedelbar verkan.

  Vid resa till bortamatcher åligger det resenär att infinna sig vid bussen i den tid som bestämts för avresa. vid såväl bort- som hemresa.

  Den som anmält sig till resa men uteblir utan godkänt skäl debiteras resekostnaden.. Ev. avanmälan måste i normalfallet ske minst 3 dagar i förväg.

§9

Räkenskaper

Klubbens räkenskaper vilka förs per den 31 december, skall vederbörligen avslutade senast fjorton dagar före årsmötet överlämnas till de vid årsmötet valda revisorerna. Dessa har att vid därpå följande årsmöte avge berättelse över den verkställda granskningen av verksamheten. Revisorerna skall vara myndiga.

§10

Medlemsavgift beslutas av årsmötet

§11

Upplösning

Klubben kan ej upplösas så länge minst tio av dess medlemmar är ense om dess fortbestånd. Förslag om klubbens nedläggning kan endast framläggas vid årsmöte. Om klubben upplöses skall alla dess tillgångar tillfalla Mariestad Bois Hockey.

Ändring av dessa stadgar kan ske endast om beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav ett ordinarie Ändringsförslag inges till styrelsen senast 1 februari.